Rozszerzenie Programu Stypendialnego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”.

Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej zatwierdził rozszerzenie Programu Stypendialnego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”. Rozszerzenie dotyczy refundacji kosztów dojazdu do szkoły średniej absolwentów suchedniowskiego gimnazjum.

Wkrótce na stronie Stowarzyszenia www.sks-suchedniow.pl zamieszczony zostanie komplet dokumentów dotyczący całego Programu Stypendialnego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”

 

Lepszy Świat - szacunek, talent, aktywność SKS

REGULAMIN

Programu Stypendialnego im. dr Witolda Poziomskiego

       „Lepszy świat- szacunek, talent, aktywność”

Refundacja dojazdów

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Program Stypendialny „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność” – refundacja dojazdów  (zwany dalej Programem) jest formą pomocy materialnej świadczonej absolwentom Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, zamieszkałym na terenie gminy Suchedniów, dojeżdżającym do szkoły średniej w innych miejscowościach, przez pierwszy rok nauki w tej szkole.
 2. Celem Programu jest promowanie uczniów  wyróżniających się w nauce
  i zachowaniu oraz ułatwienie im dalszej edukacji.
 3. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów, którym warunki materialne utrudniają podjęcie nauki w wybranej szkole średniej.
 4. Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc materialną
  w postaci refundacji miesięcznych kosztów dojazdu przez cały okres roku szkolnego (od września do czerwca), pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Program finansowany jest ze środków Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej.

 

II. Warunki przystąpienia do Programu

1. Do stypendium mogą być zakwalifikowani uczniowie wymienieni w części I  Regulaminu, w szczególności którzy:

1.1.     Rozpoczęli naukę  w szkole średniej i dojeżdżają do szkoły z terenu gminy Suchedniów,

1.2.     Osiągnęli na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią co najmniej 4,0  oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą,

1.3.     Średni dochód  netto  na członka rodziny nie przekracza 725 zł,

 

2. Informacja o możliwości otrzymania stypendium  (wraz z niniejszym Regulaminem) będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w gimnazjum do końca kwietnia każdego roku.

3. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien dostarczyć do sekretariatu gimnazjum w terminie do 7 września następujące dokumenty:

3.1.    Wniosek o stypendium stanowiący załącznik do regulaminu,

3.2.    Zaświadczenie o dochodach rodziców / opiekunów prawnych:

 • dla zatrudnionych  zaświadczenie o średnim  miesięcznym dochodzie  netto  z trzech  ostatnich  miesięcy,
 • dla prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok z Urzędu Skarbowego,
 • dla osiągających dochody z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy,
 • dla pobierających emeryturę lub rentę zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

3.3.     Zaświadczenie z gimnazjum o średniej ocen i ocenie z zachowania na świadectwie końcowym gimnazjum,

3.4.     Zaświadczenie ze szkoły średniej o podjęciu nauki i o niekorzystaniu z zakwaterowania w szkolnym internacie.

 

 1. Uczeń przystępujący do Programu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Dokumenty należy składać w sekretariacie gimnazjum do 7 września.

III. Zasady przyznawania stypendium

 1.  Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę kryteria postawione w części II.
 2. Spośród uczniów spełniających kryteria stypendium otrzymuje pierwszych pięciu uczniów posiadających najwyższą średnią ocen.
 3. Komisja może przyznać stypendium również większej liczbie uczniów, jeśli pozwoli na to Fundusz Stypendialny zgromadzony przez Suchedniowską Korporację Samorządową.
 4.  Zarząd SKS określa corocznie wysokość środków przeznaczonych na Program.
 5. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca (dziesięć miesięcy).
 6. Stypendyście można zmniejszyć wysokość wypłacanego stypendium lub pozbawić prawa do niego gdy:

6.1.      Nie wywiązuje się z obowiązku zdobywania wiedzy,

6.2.      Zachowuje się w sposób naruszający zasady współżycia społecznego

6.3.      Przeznacza stypendium na cele inne niż określone w niniejszym Regulaminie.

 

IV. Wysokość i forma wypłaty stypendium

 1. Wysokość stypendium określana jest corocznie przez Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej w formie uchwały.
 2. Wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania nauki.
 3. Stypendium wypłacane jest każdorazowo na rzecz uprawnionego co miesiąc z góry, najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca w sekretariacie gimnazjum do rąk własnych ucznia bądź osoby upoważnionej pisemnie przez ucznia.
 4. Za miesiąc wrzesień stypendium może być wypłacone do dnia 15 września.

 

V. Komisja Stypendialna

 1.  Komisję Stypendialną powołuje i odwołuje Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej.
 2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą Prezes Zarządu SKS jako Przewodniczący Komisji oraz wybrane przez Zarząd SKS 2-4 osoby.
 3. Do zadań Komisji należy:

3.1.      Rozpatrzenie dokumentów,

3.2.      Podejmowanie decyzji o ilości i wysokości stypendiów, w oparciu o zapisy części III,

3.3.      Poinformowanie zainteresowanych o wynikach kwalifikacji,

3.4.      Podejmowanie decyzji o utracie prawa do otrzymywanego stypendium lub o zmniejszeniu jego wysokości.

 

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku do 10 września w celu rozpatrzenia zgłoszeń i zakwalifikowania do programu uczniów ubiegających się o uczestnictwo w Programie Pomocy Stypendialnej.
 2. Komisja ma prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych
  w dokumentach danych oraz monitorowania celowości i sposobu wykorzystania przyznanych środków. W tym celu może współpracować ze szkołą, do której uczeń uczęszcza, a także samorządem terytorialnym właściwym dla miejsca zamieszkania stypendysty.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.

 

VI. Ustalenia końcowe

 1. Suchedniowska Korporacja Samorządowa zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej.
 3. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu.

 

Prezes

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej

Cezary Błach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *