Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica, zwanej dalej Komisją.
 
§ 2
 

Komisja działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. nr 20, poz.104 )

2/ statutu SKS,

3/ niniejszego regulaminu.

 
Rozdział 2. Zakres działalności.
 
§ 3
 
1. Komisja Rewizyjna Korporacji jest stałą Komisją powoływaną w celu przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Korporacji SKS oraz ocena jej zgodności z:
a. przepisami prawa
b. Statutem SKS
c. uchwałami władz Stowarzyszenia;Przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu Korporacji i Zarządowi Korporacji;Składania wniosku dotyczących absolutorium dla Zarządu Korporacji.
2. Komisja dokonuje kontroli:

- z własnej inicjatywy
- na pisemny wniosek 5 członków SKS
- na wniosek Zarządu

3. Komisja wydaje opinie oraz zalecenia pokontrolne w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Regulaminie.
 
§ 4
 
Komisja ma prawo przeprowadzać kontrole bez uprzedniego poinformowania kontrolowanych osób o kontroli.
 
Rozdział 3. Skład Komisji Rewizyjnej Korporacji.
 
§ 5
 
1. W skład Komisji wchodzi pięciu członków SKS wybranych zgodnie z postanowieniami statutu SKS.
2. W skład Komisji nie mogą być powołane osoby wchodzące w skład Zarządu Korporacji.
3. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku powołania nowego składu Komisji podczas Walnego Zgromadzenia Korporacji lub na skutek zrzeczenia się mandatu.
4. Zrzeczenie się mandatu nabiera mocy po 7 dniach od momentu zgłoszenia tego faktu do Przewodniczącego Komisji i Prezesa SKS.
5. Do momentu wyłonienia nowego członka Komisji, członek zrzekający się mandatu pełni funkcję Pełniącego Obowiązki członka Komisji.
6. Nowego członka Komisji wybiera się w wyborach uzupełniających przeprowadzonych według trybu wyboru członków Komisji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wejścia w życie zrzeczenia się mandatu.
 
§ 6
 
Komisja wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza spośród członków Komisji w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Rozdział 4. Tryb kontroli
 
§ 7
 
1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji wyznacza Zespół Kontrolny składający się z minimum 2 członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji udziela członkom Zespołu Kontrolnego pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Członkowie Zespołu Kontrolnego , przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać osobie kontrolowanej lub odpowiedzialnej za działania kontrolowanej jednostki, upoważnienie, wystawione przez Przewodniczącego Komisji.
 
§ 8
 
1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków.
2. Członek Komisji może być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
 
§ 9
 
Zadaniem Zespołu Kontrolnego jest: rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.
 
§ 10
 
1. Zespół Kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny, podpisywany przez członków Zespołu Kontrolnego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymuje Prezes SKS, Sekretarz SKS oraz Przewodniczący Komisji.
2. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące do oceny kontrolowanego podmiotu, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne oraz przykłady dobrej pracy.
3. Protokół powinien ponadto zawierać: nazwę kontrolowanego/kontrolowanych podmiotów imiona i nazwiska osób kontrolujących określenie przedmiotu kontroli czas trwania kontroli wnioski i zalecenia pokontrolne wnioski dotyczące wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości wykaz załączników.
 
§ 11
 
1. Zarząd Korporacji lub członkowie SKS, jeśli podlegali kontroli i otrzymali protokół pokontrolny, są zobowiązani do zawiadomienia Komisji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu pokontrolnego.
2. Członkowie, do których skierowany został protokół pokontrolny w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się od decyzji do Walnego Zgromadzenia Korporacji. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Korporacji jest ostateczne.
3. Protokół pokontrolny jest jawny.
 
§ 12
 
1. Komisja składa w czasie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych lub zakończonych od momentu przedstawienia poprzedniego sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawierać: zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji w razie konieczności, wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości oraz sposób ich realizacji.
 
Rozdział 5. Posiedzenia Komisji
 
§ 13
 
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek członka Komisji, Zarządu SKS lub 10 członków SKS.
3. Komisja może zaprosić na posiedzenie:
a. Członków Zarządu SKS
b. Biegłych lub ekspertów
c. Członków SKS
4. O terminie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.
 
§ 14
 
1. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim minimum 3 członków Komisji.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności większości składu Komisji Rewizyjnej Korporacji.
3. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół powinien zawierać: numer protokołu i datę posiedzenia nazwiska obecnych członków Komisji oraz zaproszonych gości porządek posiedzenia omówienie przebiegu posiedzenia podpis Przewodniczącego Komisji.
 
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
 
§ 15
 
1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w dziedzinie związanej z przedmiotem działania Komisji.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenia SKS.

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.