Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Statut stowarzyszenia

STATUT

SUCHEDNIOWSKIEJ KORPORACJI SAMORZĄDOWEJ im. Stanisława Staszica

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

§ 1 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica.

2. Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica, zwana dalej Korporacją utworzona w celu prowadzenia działalności na rzecz Promocji i Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów, działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego statutu.

3. Korporacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym w Kielcach i posiada osobowość prawną.

4. Korporacja używa odznaki, pieczęci, flagi i logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór odznaki, pieczęci, flagi i logo ustala Zarząd Korporacji.

5. Korporacja może używać skrótu SKS.

6. Nazwa Korporacji jest zastrzeżona.

 

§ 2 Korporacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Miasta i Gminy Suchedniów. Dla właściwego realizowania swych celów Korporacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Korporacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Korporacja może współpracować z organizacjami i instytucjami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi.

§ 3 Siedzibą władz Korporacji jest miasto Suchedniów.

§ 4 Czas trwania Korporacji jest nieograniczony.

§ 5 1. Korporacja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia spraw Korporacja może zatrudnić pracowników.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji.

§ 6 Korporacja jest organizacją społeczną opierającą swą działalność na wartościach chrześcijańskich.

§ 7 Korporacja jest niezależna organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii i organizacji politycznej.

§ 8 Celem Korporacji jest działalność na rzecz Promocji i Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów. Swoje cele Korporacja realizuje przez:

1) uczestnictwo w życiu publicznym Miasta i Gminy Suchedniów oraz Województwa Świętokrzyskiego;

2) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3) pogłębianie demokracji i swobód obywatelskich;

4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej;

6) inicjowanie i prowadzenie oraz wspieranie działalności sportowej, krajoznawczej i kulturalnej;

7) prowadzenie działalności charytatywnej;

8) pomoc społeczną i inicjowanie samopomocy obywatelskiej;

9) przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

10) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy;

11) działalność na rzecz wspierania i aktywizowania podmiotów gospodarczych;

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

13) ochronę i promocję zdrowia;

14) wspieranie inicjatyw mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych i ich uczestnictwo w życiu społecznym;

15) działalność na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

17) ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

18) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

19) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

20) promocję i organizację wolontariatu;

21) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie wyżej wymienionej działalności;

22) organizowanie wizyt i wyjazdów studyjnych, spotkań i debat programowych, seminariów, konferencji, warsztatów, wykładów i odczytów, debat publicznych;

23) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie organizacje pozarządowe w zakresie wyżej wymienionej działalności;

24) uczestnictwo w programach unijnych.

Rozdział III – Członkowie

§ 9 Członkami Korporacji mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Korporacji.

§ 10 Członkowie Korporacji dzielą się na:

1) członków założycieli;

2) członków zwyczajnych;

3) członków wspierających;

4) członków honorowych.

§ 11 Członkiem założycielem jest osoba, która uczestniczyła w zebraniu założycielskim Korporacji i współ-wnioskowała o powołanie i rejestrację Korporacji.

§ 12 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna - obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełnię praw obywatelskich która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie; 2) przedstawi pozytywną opinię pięciu członków założycieli lub członków zwyczajnych z minimum trzyletnim stażem.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Korporacji.

§ 13 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Korporacji. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Korporacji.

§ 14 Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, które wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Korporacji. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Korporacji na wniosek 10 członków założycieli lub członków zwyczajnych z minimum trzyletnim stażem.

§ 15 Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Korporacji;

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Korporacji;

3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Korporację;

4) zgłoszenia wniosków co do działalności Korporacji.

Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Korporacji i realizacji jej celów;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Korporacji;

3) regularnego opłacania składek.

§ 16 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Korporacji, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Korporacji. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17 1. Członkostwo w Korporacji ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Korporacji;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) wykluczenia przez Zarząd Korporacji:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Korporacji;

b) na pisemny wniosek pięciu członków założycieli lub członków zwyczajnych z minimum trzyletnim stażem.

2. Członkowie Korporacji nie mogą należeć do organizacji posiadających sprzeczne cele z celami statutowymi Korporacji.

3. Od uchwały Zarządu Korporacji w sprawie przyjęcia w poczet członków Korporacji lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Korporacji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Korporacji jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Korporacji.

§ 18 Władzami Korporacji są:

1) Walne Zgromadzenie Korporacji;

2) Zarząd Korporacji;

3) Komisja Rewizyjna Korporacji.

§ 19 Władze Korporacji pochodzą z wyboru. Wszystkie wybory władz Korporacji odbywają się tajnie przy nieograniczonej liczbie kandydatów, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Kadencja wszystkich władz Korporacji trwa cztery lata. Wszelkie uchwały władz Korporacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Na zebraniu założycielskim członkowie założyciele wybierają ze swego grona Zarząd Korporacji i Komisję Rewizyjną Korporacji.

§ 20 Walne Zgromadzenie Korporacji jest najwyższą władzą Korporacji. W Walnym Zgromadzeniu Korporacji biorą udział z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie założyciele i członkowie zwyczajni, a także z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie Korporacji może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawczo – wyborcze. Walne Zgromadzenie Korporacji zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Korporacji raz na rok, a Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji zwoływane jest przez Zarząd Korporacji lub na wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej Korporacji;

2) 1/3 członków, założycieli i członków zwyczajnych Korporacji.

Zgromadzenie takie jest zwoływane w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu wpłynięcia wniosku w tej sprawie i obraduje wyłącznie w tematach, w którym zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Korporacji należy:

1) uchwalenia zmian Statutu;

2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Korporacji;

3) wybór i odwołanie Zarządu Korporacji i Komisji Rewizyjnej Korporacji;

4) udzielenie Zarządowi Korporacji absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Korporacji;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Korporacji i Komisji Rewizyjnej Korporacji;

6) uchwalanie budżetu;

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Korporacji;

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Korporacji lub jego władze;

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Korporacji;

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Korporacji i przeznaczeniu jej majątku;

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, która nie należy do kompetencji innych władz Korporacji.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, natomiast w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób.

§ 21 Zarząd Korporacji jest powołany do kierowania całą działalnością Korporacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Korporacji oraz reprezentuje Korporację na zewnątrz. Zarząd Korporacji składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd Korporacji spośród swoich członków. Posiedzenia Zarządu Korporacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Zebrania Zarządu Korporacji zwołuje i prowadzi Prezes Korporacji lub upoważniony przez niego jeden z członków Zarządu. Są one prawomocne przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu, o ile w tej liczbie jest Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Do kompetencji Zarządu Korporacji należą:

1) realizacja celów Korporacji;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Korporacji;

3) sporządzanie planu pracy Korporacji i budżetu;

4) zarządzanie majątkiem Korporacji;

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Korporacji dla Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Korporacji;

6) zwoływanie Walnego Zebrania Korporacji;

7) przyjmowanie i skreślanie członków;

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Korporacji.

Prezes Korporacji kieruje pracami Korporacji, a w szczególności:

1) reprezentuje Korporację na zewnątrz;

2) ma prawo upoważnić innego członka Zarządu do reprezentowania Korporacji na zewnątrz;

3) jest przełożonym innych członków Zarządu Korporacji, a dla pracowników Korporacji – kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wszelkie uchwały Zarządu Korporacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos prezesa.

§ 22 Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad gospodarką finansową, nad zgodnością działalności Korporacji ze Statutem i regulaminami obowiązującymi w Korporacji oraz prowadzi nadzór nad majątkiem Korporacji. Na Walnym Zebraniu Korporacji Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie wraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Korporacji. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków założycieli lub członków zwyczajnych wybieranych przez Walne Zgromadzenie Korporacji na okres czterech lat. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Korporacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami Zarządu Korporacji ani postawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. Wszelkie uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego.

§ 23 W razie gdy skład władz Korporacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Rozdział V – Fundusze i gospodarka.

§ 24 Majątek Korporacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze Korporacji pochodzą z:

1) wpływów ze składek członkowskich;

2) darowizn, spadków, zapisów;

3) dotacji i ofiarności publicznej. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Korporacji określają akty wewnętrzne uchwalane przez Walne Zgromadzenie Korporacji. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Korporacji podejmuje Zarząd Korporacji.

§ 25 1. Zakazane jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Korporacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Korporacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Korporacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danego organu;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 26 Oświadczenia woli w imieniu Korporacji, w tym oświadczenia woli w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych Korporacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Korporacji. Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Korporacji.

§ 27 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Korporacji zapadają na Walnym Zebraniu Korporacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do wzięcia w nim udziału w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych osób.

2. Walne Zgromadzenie Korporacji podejmując decyzję o rozwiązaniu Korporacji, określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie jej majątku.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.{jcomments off}

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.