Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica za 2013 r.

Stowarzyszenie Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica działa od 2007 r. (28.06.2007 r. data rejestracji w KRS).

Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2013 r. wynosiła 29 osób.

1. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

W 2013 r. zorganizowane zostało jedno formalne Zgromadzenie Członków. Tematem odbytego Zgromadzenia Zwyczajnego było podsumowanie 2012 r., zmiany w statucie oraz omówienie działań na rok 2013.

Poza formalnym Zgromadzeniem, w związku z realizowanymi działaniami organizowano szereg spotkań członkowskich poświęconych bieżącej działalności, w tym w szczególności sprawom związanym ze zorganizowaniem Bitwy na Szkoły, Pikniku Rodzinnego,Sklepu Charytatywnego oraz Programu Stypendialnego.

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

W roku 2013  odbyło się szereg spotkań Zarządu (średnio 3 w miesiącu), z czego 8 z nich miały charakter formalny – podjętych zostało 16 uchwał dotyczących spraw organizacyjnych oraz bieżącej działalności.

 3. Podjęte w 2013 r. działania

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2013 r.:

 •  Zorganizowanie „Bitwy na Szkoły” – konkursu wokalnego dla suchedniowskich szkół

„Bitwa na Szkoły” została zorganizowana w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z terenu gminy Suchedniów oraz gimnazjum.

 •  Organizacja Pikniku Rodzinnego lub podobnego wydarzenia

W miesiącu wrześniu zorganizowana została impreza w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod nazwą Niezwykła zwyczajna suchedniowska niedziela. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu dofinansowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 3000 zł.

W trakcie pikniku zorganizowany został turniej piłkarski o Puchar Prezesa Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej „Suchedniowskie Orliki 2013”, oraz konkurs rysunkowy poświęcony 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

W ramach porozumienia ze Starostą Skarżyskim sfinansowano część kosztów związanych z zakupem nagród w turnieju piłkarskim.

Podczas Pikniku Korporacji zbierane były fundusze na ratowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie.

 •  Zorganizowanie lub współudział w wystawie lub innym wydarzeniu kulturalnym z okazji 11 listopada.

Jak co roku Stowarzyszenie organizuje wydarzenie kulturalne z okazji Święta Niepodległości 11-go listopada. W roku 2013 Korporacja przygotowała program stypendialny „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”. Gala wręczenia stypendiów została zorganizowana w listopadzie. Program stypendialny został przedstawiony poniżej.

 •  Sklep Charytatywny

W dniu 1 lutego 2013 roku nasze Stowarzyszenie otworzyło Sklep Charytatywny „Pod Dobrym Aniołem”. Sklep Charytatywny był pomysłem na zapewnienie funduszy na utworzenie programu stypendialnego dla suchedniowskich dzieci i młodzieży. W ramach prowadzenia sklepu Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Ponoszone były natomiast koszty wynajmu lokalu oraz koszty energii elektrycznej i podatku od nieruchomości zgodnie z zawartą umową z właścicielem lokalu. Sklep Charytatywny działał do końca czerwca 2013 roku.

Bilans działalności sklepu:

Przychody: 8645,79 zł

Koszty: 1764,32 zł, w tym:

– koszty wynajętego lokalu: 970 zł

– materiały, dekoracja i urządzenie lokalu: 543,92 zł

– usługa telefonii komórkowej – 175 zł

– koszty obsługi bankowej – 40,40 zł

– zwroty zakupionych wcześniej przedmiotów – 35 zł

Dochód z działalności sklepu w wysokości 6881,47 zł przeznaczony został na fundusz stypendialny i jego obsługę.

Pozostałe w sklepie przedmioty przekazane zostały m.in. do Biblioteki Publicznej w Suchedniowie oraz do Świetlicy Środowiskowej przy parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.

Powodem zamknięcia sklepu były systematycznie zmniejszające się przychody z jego prowadzenia.

Zarząd Korporacji uznał, że dalsze jego prowadzenie, przy spadających przychodach i stałych kosztach, spowoduje brak możliwości uruchomienia programu stypendialnego. Uchwałą nr 7/2013 Zarząd Korporacji zdecydował o zamknięciu sklepu.

Kwota 6881,47 zł przeznaczona została na program stypendialny im. dr Witolda Pozimskiego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”.

 • Program Stypendialny im. dr Witolda Poziomskiego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”

Zamiar utworzenia programu stypendialnego został ogłoszony publicznie z chwilą otwarcia sklepu charytatywnego oraz podczas pierwszej edycji „Bitwy na szkoły”.

Został opracowany i przyjęty uchwałą zarządu regulamin programu, który następnie został przedstawiony suchedniowskim szkołom na spotkaniu dedykowanym w miesiącu maju.

Decyzje o przyznaniu stypendiów podjęte zostały przez komisję stypendialną powołaną zgodnie z regulaminem programu stypendialnego.

Rozstrzygnięcie programu stypendialnego nastąpiło w miesiącu listopadzie na uroczystej gali. Jednorazowe stypendia w kwocie 500 zł otrzymało pięciu laureatów. Zarząd Korporacji zdecydował również o przyznaniu specjalnego wyróżnienia w kwocie 300zł. Ogółem w 2013 r. na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 2800zł.

 •  Podejmowanie innych działań w zależności od mogących się pojawić inicjatyw.
  • Budowa ogólnodostępnego boiska

Wybudowane przez nasze Stowarzyszenie w roku 2012 boisko przy Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej rozbudowaliśmy w 2013 roku o piłkołap od strony ulicy Kościelnej.

  • Włączyliśmy się w organizację Świętokrzyskiego Konwentu Fantastyki JAGACON, którego głównym organizatorem było stowarzyszenie TYGIEL.
  • Wsparliśmy organizację Pierwszych Igrzysk Olimpijskich w Michniowie.
  • Włączyliśmy się w organizację I biegu o puchar KRUKA.
  • Prezes Korporacji objął patronatem I Świętokrzyski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów – Suchedniów 2013.
  • Korporacja zagrała w charytatywnym turnieju piłki siatkowej rozegranym na suchedniowskiej hali sportowej. Turniej został zorganizowany na rzecz Anny Skarbek chorej na zanik mięśni oraz Agnieszki Michty chorej na stwardnienie rozsiane.
  • Wsparliśmy inicjatywę odrestaurowania historycznego sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z 1937 roku.
  • Wsparliśmy organizację Pikniku Rodzinnego „Gramy dla JEDYNKI” zorganizowanego w celu zebrania funduszy na ratowanie Szkoły Podstawowej Nr 1.
  • Przekazaliśmy darowiznę finansową dla Szkoły Podstawowej w Ostojowie w związku z obchodami 100-lecia istnienia szkoły. Przekazaliśmy również okolicznościowy, pamiątkowy grawerton gratulacyjny od naszego Stowarzyszenia.
  • Wsparliśmy Warsztaty Muzyki Ludowej organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3.
  • Podobnie jak w roku poprzednim wsparliśmy zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez Suchedniowskie Koło PZW.
  • Zarząd Stowarzyszenia wydał czwarty numer Biuletynu Informacyjnego SKS-u pod nazwą MOJE MIASTO.
  • Prowadziliśmy stronę internetową www.sks-suchedniow.pl na której zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia  Stowarzyszenia. Strona jest zintegrowana z blogiem oraz kontem na www.youtube.pl. Prowadzone jest konto na Facebooku, które również jest zintegrowane z naszą stroną internetową.

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.